Oddeffannoo waayee komputeera – Kutaa 4ffaa

Kompitara: Ijaarrii Sagantaa Kuufamuu Yeroo baayyee, ajajni kompitaraa salphaa dha: lakkoofsa tokoo kan biraatti ida’i, daataa wayii iddoo tokkoo gara biraatti geessi, ergaa meshaa alaatti ergi, kkf. Ajajni kun kuufannoo kompitaraarraa dubbifamee…

Oddeffannoo waayee komputeera – Kutaa 3ffaa

Kompitara: Integireetid sarkiyuutin Tiraanzisterii Bakka Bu’e Humna shallaguu keessatti olaansi guddaan itti aanu kan dhufe kalaqamuu integireetid sarkiyuutii ti. Yaada integireetid sarkiyuutii jalqaba kan burqisiise saayintistii raadaarii kan Royal Radar Establishment Ministeera Ittisaa hojjachaa ture Geoffrey…

Oddeffannoo waayee komputeera- Kutaa 2ffaa

Kompitara: Kompitara Elektiroomakaanikaalii kan Jalqabaa Fakkaattii Z3, kompitara dijitaalaa, guutumaan ofumaa kan jalqabaa Kompitaroonni jalqabaa elektiroomakaanikaalii turan; shallaga hojjachuuf iswiichiin elektirikii (electric switch) riileyii (relay) makaanikaalii too’atu ture. Maashinoonni akkasii saffisni isaanii xiqqaa ture, kanaafis kompitaroota gutummaan elektirikiin…
1 2 3 4 5 6 10