Dhibee bilbiloonni keenya boquu keenya irratti qaqabsisan

Akkuma yaadatamuu mata duree darbee kessatti rakkoo bilbillifi komputeeri keenya ija keenya irratti qaqabsisa jiru waliin ilaalun keenyaa ni yaadatama, akka isin irraa baratanii ija kessaniif kununsa gochuu jalqabdan nan ni abdana.…
laptoopihaallu-

Fayyaadhaaf Teekinolojii ykn Inteerneti

Fayyaan hunda dursa! Teekinoolojiin yeroo hanga yerootti saffisaa dhufuun isaa waan nama aja’ibudha. Aritiin gudina teekinooloji amma mulatuus beekumsa nama waajjin waan walqixa deema jiru hin fakkatu! Osoo nuti Windows 8.1 gadii…
1 8 9 10