Marsarittin maalii ? Dhooksaan duba jiruhoo

Marsaritti jechuun maal jechudha ?

Marsariti jechuun wallitti qabama odeffanno bifa bareffaman , suraan , vidiyoon qindahee akka ijaaf tolutti haala baredan odeffanno tartibefame jechudha. Odeffannoon kunis akka namni argutti hundaf bana tahuu dandaha(Public) ,Kan namoota murthaniif bana tahee tahuu dandaha , (Private) Intranet tahu dandaha, Akkasumas Local Host tahuu dandaha. Toora marsariti banufis mosaaji(Softiweeri) Browser ykn Saartuu jedhamuu fayyadamnee banna jechuudha.

Saartuun kunis komputera kenyarra, tabileeti, mobayilii irratti ni argama isaan kessaas muraasi kannen akka (Internet explorer dhabata maykrosoftiin kan tolfamee , Mozila Fayerfox , Google Chrome(Kan dhabata googling tolfamedha.Saartuunis kan toora marsariti nuuf banuu haala lamani, inni jalqaba tora internetitin kan walqabate yoo taheedha, inni lammaffaan kan Local Hosted tahe yoo taheedha, local hosted kan tahee LAN kessatti saaqudhaaf tora interneeti hin barbachisu. Fuuli ykn Page gafa marsariti kamiyu saqnu jalqaba irratti nutti mula’atu Homepage ykn Fula jalqaba jedhamuun bekama.

Marsaritin malin qindaha ?

Marsaritti kamiyu odeffannoo qindesse nutti mulisudhaaf haala programming language (HTML – Hyper Text MarkUp Language jedhamee bekamuu fayyadama kunis odeffannoo goosa gosa isaanitin gurmessuuf nu gargara. Odeffannon gurmaahe kun akka haalan barede taahuf, qindeffamni isaa akka ijaaf tolutti kan nuuf kaahu , CSS jedhamuun bekama (CSS– Cascade Style Sheet jedhamuun bekama). Odefanno qindahee fi odeffannoo visitor ykn dawata irraa sassabamu kannen akka toora galmee(Signup form , Contact form irra sassabaman kan gurmessan kannen akka (PHP, JSP,ASP,Python fi kan bira tahuu dandaha. Odeffanno qindahee bifa suraatif, barreffaman, vidiyoofi kan birootin argame kana kan galmesse kaahu ,Database jedhamuun bekama , database kunis (Mysql , Sql fi kan bira tahuu dandaha. Odeffanno nama irraa sasabame kan sirrif tahuu dhisuu isaa kan qulqullessu fi mirkanessu JS (Java script jedhamuun bekama). Akka fakenyatti yeroo toora marsaritti irratti galmee addaa addaa galmoftan bakka maqati yoo lakkofsa bilbila sensiftan hin simatu sirresine akka sensisfnuuf nu dirqamsisa.

Toora marsaritti essatti kufama ?

Torri marsariti nuti fayadamnu kamiyuu bakka itti kufamuu qaba bakki inni itti kufamuu kunis (Hosting) jedhamuun bekama. Hosting nuti odeffanno irratti kufanu kara salphatin bakka lamati qodama, kana jechuun gosota hosting bayye jiran kessa jechudha.

-Private hosting fi Shared Hosting jedhamun bekamu

Private hosting

Kan sarvari nuti irratti host gonu kan ofif qabnu yo tahe ykn kan dhabatota tajajila hosting kennan irraa kan sarvari hanga barbanne irraa dhunfaa kenyatti kirreffanudha. Gatii isaatiniis mi’aa dha. Sababa dhunfa kenyatti fayyadmnuuf safissi isaa bayye arifatadha sababni isaas name server, dedicated IP address fi SSD storage waan fayyadamuuf dha.

Shared hosting

Shared hosting kan namni bayye dhimma itti bahuudha, Halli fayyadama isaas sarvarii tokko nama baayyee taane qodachuudha sababa kanafis saffisi isaa bayye qubsaa miti akka sababotati

– Name server wal fakkata namoota shared hosting dhabata nuti irraa fayadmnuu wajjin qixee wan fayyadamnuuf.

– HDD storage waan fayyadamuf, kana yeroo jennu kusaa odeffanno tokko iddo bayetti hirudhaan waan nuuf kiressaniif saffisi isaa xiqqodha.

HTTP fi HTTPS

Yeroo toora marsaritti bannu HTTP/HTTPS kan jedhamu kana bayyinaan ni agara ykn ni baresina , (HTTP – Hyper Text Transfer Protocol jedhamun bekama) fayyidan isaas haala itti odeffannoon marsariti ilaalatu ittin gejibamu to’ata. Garagaruman HTTP fi HTTP/s isaani haala ittin odeffannon gejibamu egumsa gochufi ykn secure gochu jechudha , kanini eguus namota odefanno nuti toora marsaritti irratti sensifnu hatuuf yalan irra ega kunis kannen akka pasiwordi , credit card number fi kan biro tahu dandaha. Kan odeffanno HTTPs gejibamu kanas egumsa itti godhu SSL certificate jedhamun bekama. SSL certificate kanas dhabata hosting nuuf kiresse ykn dhabata biraa irraa bituu dandeenya. Comodo SSL , CloudFlare , Lets Encrypt fa tahu dandaha.

Mogasa maqaa marsariti (Domain Name)

Marsariti fayyadamuu kenyaa dura maqaa marsaritti sana beekuun barbachisaadha, mogasni sunis (Domain name jedhamuun bekama) domain name kunis filanno mata keenyaan kan galmaahuudha. Mogasi maqa marsariti kunis kan saqamu WWW (World wide Web) jechuunidha, Dhuma irrattis extention name kannen akka (.com , .org , .net, .gov, .edu, .et) fi kan birolle tahuu dandaha. Kunis TLD (Top level domain) jedhamuun bekama. Kanas mogasa maqa barbanne waliin akka nuf tolutti filachu dandeenya.

Bakka qindefanna sarara marsaritti (CPANEL)

Mogasa maqaa marsaritti fi hosting jennu bakki itti qidefannu CPANEL jedhamuun bekama. Cpanel irrattis waan bayye qindefachuu dandeenya, Kanaf lakkofsa darbii kenya balaa irra eguun barbachisadha.

  • -Database create gochu dandenya
  • -Email account mogasa maqa marsariti kenya jalati banu dandenya
  • -Tora marsariti qindefane irra kahudhan dawatotaf bana gochu dandenya
  • -Waliti qabati bakka to’anno waan bayyetti jechudha.

Fayidaa marsariti ( Benefits of website)

  • Dhabata kessan bakka buhe waye dhabata kessani odefanno dawatota kamif ni kenna.
  • Waa’ee tajajila dhabata kessani ni dubata.
  • Odefanno haala gaari taheen akka isin qindesitaniif isin gargara.
  • Tajajila kara marsariti kennamun namota bakka adda addaa jiran akka kessumesitanif isin gargara.

Galmee adda addaa galmessuufi fayila bifa dijitalan namaf qoduuf / download akka tahu gochuf taha.

Dhabbatta kessaniif marsaritii ni barbaadduu ? nu qunnamaa

Waan harra dubiftanirraa akka isin waa barattan abdii guddaa qabna, hiriyoota kessannif qoodaa!