Galii dabalataa toora marsaritiitin

Babalachuu toora marsaritiitin wal qabatee carraan hojii toora (online) hojetamuu babal’acha dhufeera kunis nama dandetti gosota hojii addaa addaa qabaniif carraa guddadha.

  • Yeroo amma kana babalachu marsaritti wal qabate dhabatonni addaa addaa hojii(biznasi) marsariti irratti hojataman bayyee hundesaniru.
  • Hoji kana irrattis akka hojii dhabatati ykn akka hojii dabalatati hojechuun ni dandahama
  • Hoji kana hojechuuf kaffalti galme kan barbadus kan hin barbanne tahuu dandaha.
  • Dhabati itti galmoftan kaffalti akka isinif rawatuuf tajajila banki idil-adunyati fayadamun dirqama.

Hal- duree dursine itti qophahuu qabnuu

  • Hojii idilee kenya biratti kan dabalatan kan hojennu yo tahee filatamadha.
  • Komputera hojiif nu tahuu qabachuu qabdu
  • Sarara internet arifata yoo qabatan filatamadha
  • Galii hojanne arganurra akkata hojimata dhabaticha irratti hundahee (Additional Tax) taksi dabalata nurraa cituu dandaha.
  • Dandetti afaan ingilifaa sirritti ( Dubisuu , barressu , dubachuu) qabachuun dirqama.

Dhabata kaffaltti tora marsaritin nu kaffalan

Kafaltiin yeroo amma keenya kana kessatti osoo qaaman wal arguun hin barbaachisin (electronic payment system) haala jedhamuun toora marsaritii irratti kaffaltii akka rawannu nu gargaareera. Dhaabatoota toora marsaritiitin kafaltii akka rawwannuuf nu gargaran kessaa bebekamoon kannen akka PayPal , Mastercard warra baayyee bebekamoodha. Biyyi kenyas yeroodhaaf gara kafalti elektiroonikii idil-adunyaa hin egallee kanaan wal qabatee hojii toora marsariti irratti hojechuun kaffalttii rawwachuun rakkisaa tahee tureera garuu dhaabati Payoneer jedhamuu oduu aagaa nu dhagesiseera innis biyoota afrikaa dabalatee biyyootnii biraas akka (Virtual Bank account ) akka banatan godheera, kanan walqabatees torrii marasaritii hedduun akka (Payment Gateway) dhimma itti bahuu egalaniiruu Payoneer  mee saaqati ilaala.

Kutaa lammaffaa kessatti waa’ee payooneerii gadii fagenyaan isin hubachisna.