Fayyaadhaaf Teekinolojii ykn Inteerneti

laptoopihaallu-

Fayyaan hunda dursa! Teekinoolojiin yeroo hanga yerootti saffisaa dhufuun isaa waan nama aja’ibudha. Aritiin gudina teekinooloji amma mulatuus beekumsa nama waajjin waan walqixa deema jiru hin fakkatu! Osoo nuti Windows 8.1 gadii fageenyaa hin shaakallee hin bariin yeroo gabaabaa keessatti Windows 10 itti aane gabaaf dhiyaate, dinqidha! Maaltumoo itti aanee gadhifama laata ? Kun akuma jirutti tahee dhibbaa teeknoloojiin amma agaru kuun teknoolojiin ismaart foonii , geemiifi kanaaf kan kana fakkatan dhala dhibbaa suuta suuta nurraan gaha jiru. Mee dhibbaa isaan namaarraan gahaa jiran tokko lama jennee ha ilaalu.

1, Dhibbaa qaama keenya kallattidhaan miidhu.

Dhiibbaa kallattiidhaan qaama keenya irraa gesisu kessati midhamaa kan tahan kessaa tokko ija keenya , iji keenya jireenya guyyaa guyyaa keenyaaa kessatti shoora inni taphatu sanaaf kana kan jeennu miti baayyedha, osoo iji keenya hin jiru tahee kalaqi teeknoolojii harra agaruu kuun sadaarkaaa yaadaa irraatti qoofa hafa ture.

Dhibbaa ismaartfoonin, laptoofi meeshaan iskirini qabu kamiyuu ija keenya irratti fidaa jiru kessaa tokko ” Blue light “(Haalluu cuqulisaa) kan jennu haallu iskiriini kessaa bahuu yommu tahuu haalluun kuun kessumaa halkan bilbila keenya gara fuula keenyatti butnee yeroo fayyadamnuu kallattidhaan ija keenya kessa waan seenuuf retinaan ija keenya yeroo gabaaba kessatti amaloota haara akka nurratti mul’atan gochaa deema.

ijaafhaalluu
Photo : Haalluu cuqulisaa
  • Blurry vision ( Wanti nuti agaru qulqulaahee nutti hin mul’atu)
  • Haallu salphatti adda baafachuu dadhabuu
  • Ijikeenya ifa dandamchuu dadhabuuf kan kana fakkatan…

Furmaata isaa:-

Akka furmaatatti inni guddaan halkan bakka cisichaatti turti bilbila keenya wajjin qabnuu hirisun ija keenyaafis tahee sammuu keenyaf boqonnaa gaahaa tahee kennuun isa tokko, yoo kan guyyaa guyaa fayyadamnu tahee immoo Softiweerii(Moosaajii) halluu cuqulisaa qulqullessu fadamuun hanga haalluu cuqulisaa ija keenya seenu hirisuudha ” Blue light filter ” jedhamuun beekama.

Appilikeeshinoota kanaaf nu gargaran keessaa bilbila ismaart fooniif fi Komputeraaf

Ismaart fooni Android : Twilight: Blue light filter  : Download

Desktopi fi Laptopiif : f.lux : Download   

Kutaa lammafaa kessatti dhibbaa kallattiidhaan qaama keenya midhan keessaa ” Saggoo keenya akkamiti akka midhama jiru waliin ilaala.

Waan baratan kana hiriyoota kessaniin gaha ” Sheer goodha “