Windows 11 – Gabaaf Ooluf jedha.

Asham attam jirtu?

Dhaabtni maayikroosoft guddichi kunoo ooduu gaari nu biraan gaheera. Wiindoon kunis saffisa isaa akkasumas dizaayina isaatiin bayyee gaaridha jedhamee abdatameera , Wiindoows 10 wajjiin walitti siqa garuu wanti garaa gar isa godhu garuu baayyeedha. Shakkiin jirus kompiteerota baayyee irratti hojeechuu dhiisu mala jedhamee jira. Kanaaf dhaabtni Mayikroosoftii fayyadamtoonni baayyeen akka komputerota isaani gara foyyahaatti geddaraniif gorsa kennee jira.Fayyadamtootni Windoo galmeeffama (License) qaban tolaan gara Windows 11tti ol-gudisuu ykn (upgrade) gochuu nii dandahu jedhamee jira.

Windoo 11 Haal-dureewwan maali barbaada?

  • RAM yoo xiqaate 4GB
  • CPU yoo xiqaate 64-Bit tahuu qaba, (32-bit hin dabalatu) , CPU baayyeen hojechuu dhiisu mala jedhame shakama, yoo xiqaatees abbaa Koori Lamaa tahuu qabas jedhameera.
  • Yoo xiqqaate bakka kuusaa odeeffannoo yoo xiqaatee 64GB tahuu qaba
  • TPM chiippi 2.0 qabaachuunis dirqama.
  • Maazer boordiin isaas UEFI ,Sekuuyur Buutii hojeechu qaba.
  • Iskirin rizoolushini 720p qabaachuu qaba, CRT moonitaronni dalaguu dhiisu mala.

Koompitarikoo windoo 11 nii dalagaa laataa jettanni warra gaaffi isinitti taheef , liinkii armaan gadii cuqaasaa downlood gochuun ilaalaa.