Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ?

AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. (AI jechuun saayiinsiifii injineeringii maashinoota intelejeent taahan itti hojeechuti jedheera).

Jecha biraatiin (Tiyooriifi gudina Sistema kompiteroota hojii dhalli namaa hojetu bakka buusuti jechuudha kunis warren akka Visual perceptipon , Speech recognition , decision making and translations between languages.)

Gudina AI yeroo yerootii

 • Bara 1995 – Alan Turing ( Tiyoorii mashini dhima hojetameef irratti akkani yaadu gochuun ni dandaahama.)
 • Bara 1951 – Yuniversiti Manchisteeriti pirograameeriin Kiristoofer Istraachii jedhamu pirograami geemi cheezie dhala nama wajjin tapachuu dandahuu hojete.
 • Bara 1960 – Robootiin konkolaataa waliti hidhuu (assemble) gochuu dandahuu dhabata jeneraal motors jedhamuun bu’urefame.
 • Bara 1961 – ChatBot yeroo jalqabaaf adunyaaf beksifamee innis ELIZA jedhamuun beekama hara immoo warren akka SiRi , Google AS , Amazon Alexa jiru.
 • Bara 1971 – Dhaabatni IBM Deep blue AI pirogrami AI geemi taphatu kan taphaata cheezi adunyaa beekamaa Garry kaspor mo’ate hojetan.
 • Bara 2011 – Dhabtani IBM Watson AI abukaatto seeraa lama dhima sera irrati mugute mo’ate tolchan.

AI maal of kessatti qabata ?

 • Machine learning
 • NLP
 • Expert System
 • Computer Vision
 • Deep Learning

AI maalif baayyee murtessaa tahaa dhufe ?

 • Big Data : Yeroo amma kana data process goonu heddu qabna jechuunis pilaatfoormii addaa addaa irratti kan akka (social media , IOT device , AI datawan kana qindessuuf nu gargaara , fakkenyaaf feesbuukii kessan irratti hiriyoota isiniti dhihoo jiran suggest isin gochu, meeshaleefi odeffanno soqaa turtan barbaaduun pilatformiima feesbuukii irratti isiniti agarsisuu.
 • Broad Investment : Yuniversitotni , TechGiants fi dhabatootni biro AI irratti fayidaa isaa arganii baayyee invest waan gochaa jirianiif.

AI dhaan dhabatoota hojii gurguddaa hojechaa jiran kessaa …

 • Google : Dhabatni google NLP fayadamuun fayadamtootni marsariti google afaan mataa isaanitti akka dhimma bahaan dandesiseera ,kana immo yeroo marsaritii google saaqtan afaan oromoo kan jedhamuu filattanii irra kaahun afaan oromotiin fayyadamuu dandessu.
 • JP.Morgan : Sisteema faayinaansii kessatti bu’ureffameedha , termii machine learning fi image recognition softweeri fayyadamuun sanadii faayinaansi legal tahee adda baasa , kana hojiin kun dhala namaatti dokumeentii 12,000 qulqullesuun sa’aati 36,000 itti fudhata ture , sisteema AI Kanaan garuu sekondoota muraasa kessattii gochuun dandaahameera.
 • IBM Watson : Dhabata hojii fayya irratti yeroo jalqabaaf AI hirmaachiseedha kanas bara 2016 Data sakatayinsa Onkology kan yaalamtoota miliyoona 20 , dhibee kansari lukeemiyaa jedhamu sakkatahuun jechuudha.
 • Google Eye AI : AI ija yaalu dandahuu tolchanii kunis kan doktorri qaaman dhukuba sukaaratiin kan umamu diabetic retinopathy jedhamu kan jaamuma umuu dandahu adda baasa jechuudha.
 • Tiwiteer: Dhaabtni tiwiteer AI hate speech,terrosism acts adda baasu hojete.
 • Tesla : Konkoolaataa gargaarsa namaa malee deemu dnadahuu hojete