Tirankseend kuusaa oddeffannoo gaari yeroo keenya ammati

Kusaan oddefannoo yeroo gara yerotti foya’aa hammaan xiqaacha dhufeera, filaash diski , CD fi cloud storage kan baayyeen kessan dhimma itti baatan akka tahee ni amana.Kunis namoota bitataniif filanoo mijataa kennera. Kam qabdu? Kamis bitudhaaf yaadani? Harraaf kusaa odeffannoo jiran keessaa “Tirankseendii” ha ilaallu.

External storage (ShockProof)

Tirankseendi kan adda godhu keessa “shock observer ” kan jennu yoo akka tasa nurkaa kufe kan salphati hojin ala hin taanef kan rukkuttaa lafa wajjin umamu xuxee of kessatti hanbisuudhaan kusaa daata keenya hojiin ala tahuu olchudha.Warreen akka WD, Segate “Shock Proof” kana dabalatan waan hin qabneef tiraankseendi waliin wal dorgomsisuun kan yaadamu miti. US Millitary drop test madalamee kan sadarkaa qulqulinnaa guutedha.

Saffisa odeffaannoo gara komputerati dabarsu

Tirankseend dabalataan safisa oddeffanno itti dabarsu USB 3.1 waan fayyadamuuf akkaataa salphaan odeffannoo gara komputera kessanitti dabarasuu dandessu kunis dandetti komputera kessan irratti kan hundahuu yoo tahele oddeffannoo 5Gb/s kan dabarsu dandahudha.

Trancsend Elite

Dabalatan softiweeriin (mosaajiin) kun waan kessa jiruuf oddeffannoo keessan haala salphaa taheen qindeffachun tartiiba egsiftanii kahachuu ni dandessu,of eggannoodhaaf passwordii(lakkofsa darbiidhaan cufu ni dandessu.)

RecovRx

softiweeriin (mosaajiin) kun kan dabalataan kessatti argamu yommu tahee oddeffannoo baayyee kessaa kan barbadan haala salphaatiin akka argatan isin gargara dabalataniis , suuraa , muuziqaafi oddefannoo akka tasaa of duraa ballesitan akka argataniif isin gargara.

System Requirement

Kuusaan odeffannoo tiraankiseendi kuun Windows 7 , Windows 8,8.1 ,10 dabalataan Mac OSx 10 olitti kan jiran irratti rakkoo tokko malee kan hojetudha. Kan Windows xp ykn vista fayyadamtan yoo tahee garuu isiniif hin hojetu jechudha.

Kan kuusaa odeffannoo bitudhaaf kan karooristan yoo tahe tiraankseendiin fillannoo kessan jalqaba tahuu qaba jenne amana, sababni isaas namni akka kuusaan odeffannoo isaa salphaati hojiin jala tahu barbaadu jira jenne hin yaadnu, tiraankiseendinis qabxilee armaan olitti kaafnee hundumaa waan guutuf akka fillannoo kessan gaari tahuu ni amana. Kana dubisee barnoota irraa argadheera jettanni kana amantan yoo tahee hiriyootaaf firoota kessanniif qoodaa, essaa akka bituun isin irra jiru yoo gargarsa keenya feetaniif nu baressun nu qunamuu dandessu (Contact Us).

 

 

Tirankseendi 1TB

2500 ETB
9.5

Copy speed

9.8/10

Shock resistance

9.5/10

Compatiblity

9.8/10

Durablity

9.0/10

Security

9.2/10

Cimina Isaa (Pros)

  • Shock Proofed
  • Fast data transmit
  • USB 3.0
  • RecovRx software
  • Elite software

Dadhabina Isaa (Cons)

  • Windows XP