Teekinoloji xixiqo bara 2019

Bose Frames / Golgitu ijaa

 • Gosa of ilaale ispakarii dhokataa of kessaa qabu yommu tahuu muziqaa haala baredaadhaan akka dhagefatamu nama gargara.
 • Bilbila kaasus nama dandesisa
 • Sagaleedhaanis Siri , Alexa , Google Assistant fayyadamuun ejajuun ni dandaahama.
 • Dolara 199 gabaaf dhihaateera.

 

 

HP OfficeJet Pro 9015

 • Dhabatni teekinooljii HP yeroo yerootti teknlojii pirantarii irratti foyahumsa gurguddaa fidaa jira, kanan walqabate pirantara officeJet Pro 9015 jedhamu gabaaf dhihessera.
 • Faksi, pirintiifi , koopi kan of kessatti haammatee jiruudha, kanan walqabatees daqiqa 1 kessatti fuula 22 maxxansuu dandaaha.
 • Pirantarri kuniis iskaaningii 1200 dpi dhaan gochu dandaaha.
 • Dokumenti 35 karaa peej fidaaritin fudhachuu dandaahaa.
 • Tachii iskirinii option manajaris of kessas qaba, kanaanis , iskaanii gara emailitti erguun ni dandahama ,gara kilaawuditis akkasuma erguun ni dandaahama.

A smart lock

 • Dhabtni A smart lock jedhamu kanan booda balbala kessan furtun cuftani dhoksani kaahun ni haafa jedhera , furtuun ismaarti kunis salphaatti kan balbala irratti galchamu yommu tahuu, passwordidhaan cuftanii essayyu tessanii maatidhaaf mana banuus cufus ni dandessu , kunis boqonna sammuu gaari namaaf kenna jedhameera.

 

 • Akkasumas hiriyotaf kessummaf paswordi qobaatti tolchuun kennuffin ni dandaahama.
 • Furtuun manaa hin badeenis hin jiraatu jechuudha.

Netgear R6700 Nighthawk AC1750

 • Rawtariin waayifayii yeroo yerotti foyahumsa teekinoolojii heddu qabatee dhufaa jira, kaanan walaqabatees saffisi kan gaaffi kessa galuus miti,
 • Gosti kunis beam forcing teknoloji of keessaa waan qabuuf bakka signaliin dadhabutti device wal qunamiin jiraniff signaali dabalata kennaaf.

 

 • Dual core processor waan qabuuf fayyadamtoota bayyee dadhabi malee kessummessu dandaaha
 • AC1750-class router (450 + 1,300 Mbps)

Sony A7R IV

 • Duraan camera 45px qabu qabaachuun waan guddaa ture dhabatni sony garu kun waan guddaa miti jedhera. Pixel 61 as baaseera.
 • Qulqillinni isaas 8K irra nii caala.
 • Saffisi isaas kan gaaffi kessa galu miti hanga firemi 10 per sekoonditti safissu ni dandaaha.

 

 • Saffisi 61px yoo na gahuu dide yoo jettan hanga 240px suraa kaasu dandessu
 • Kameeran kunis foto gitraferoota pirofeshinaali taahanif akkasumas pirofeshinalootaaf ni taaha.