Akseespoyintii TP-Linkii fii komii maammiltootaa

Teeknooloojiin wifi erga adunyaatti beeksifamee waggaa 20 ol darbeera, kanaan wal qabatees dhaabileen meeshaa wifi kana omishan bayyachaa dhufaniruu isaan kessaa tokko tp-linkii dhabata Chayinaatin hundeffamee yommu tahuu gurgurtaaf waajira isaani Ameerikaa dabalatee biyyootta heddu keessatti banataniruu. Akkuma kanas dhabati tp-linkii gatii gurgurtaa isaa gadi buuse gabaaf dhiyaachuu isaatin akka biyya keenyaatti jaalatama taheera. Dhaabati kuun kan iinii omishuu akseespoyintii qofa miti iswichii netwoorkii , sekuritii kameraa sadarkaa gadii buhaallee ni omisha.

Mee haraaf wifi akseespoyintii fi wayerles rawitarii dhabata kanan omishamee gurgaramuu irratti ha xiyyeffannu, tp-linkiin maalif gatiidhaan gadii buhaa tahee ?

  • Hardiweer quality isaa kan dhabatoota kanneen akka d-linki , yubikuti , siskoofi kan bira wajjin yoo wal bira qabnee ilaallee dandeettin humna elektrikii dandamatee yeroo dheerattiif tajaajiluu isaa dadhabaadha.
  • Anteenan isaani (signal coverage) isaa gadi buhaaf baayyees gamachisaa miti
  • ” Configuration self reset ” akisees poyintiin tp-linkii kuun haala hin beekamnee adda addaatiin konfugireeshini sirreffattani irra keessan gadhisuun akka jalqabati of debisuu dandaha.
  • ” Low security feature ” sekuriti ykn of eggannoo kan jennu kuun baayye murteessadha, egaa meeshan kunis hakarotaaf salphati cabsanii seenuuf haalan mijataf , salphadha.
  • “No Cloud Support ” Kilawdii kan jeennuu bakka barbannee teenyee neetwoorkii keenya kessa seenuudhaan waan gochuu barbanne akka goonuuf nu gargara, garuu meeshaan kun kana of kessa hin qabu.

Walumaa galatti meshaa kana namotnii bitan yoo qarshii baayyee baasu hin barbaaneef yootahee malee tajaajila baayyee akka iraa hin argannee beeku qabdu.