Dhaabbanni konkolaataa elektiriikaa Chaayinaa Nio jedhamu namni 2 ajjeefaman jedha

Balaa kanaan miseensi hojjettootaa tokkoo fi namni dhaabbata michuu ta’e tokko lubbuun isaanii darbeera. Taateen kun Kibxata darbe akka sa’aatii biyyaatti gara sa’aatii 17:20tti kan raawwatame ta’uu dhaabbatichi beeksiseera. Namoonni du’an konkolaataa gamoo irraa akkuma bu’u keessa turan.

Nio qondaaltota mootummaa waliin ta’uun battalumatti qorannoo ta’uu eegale jedha.Lafti abbaa darbii sadaffaa konkolaataan kun irraa kufe bakka agarsiisaa, bakka qorannoo ykn bakka konkolaataa dhaabuu jedhamee adda addaa ibsamaa tureera.”Dhaabbanni keenya kutaa nageenya hawaasaa waliin ta’uun qorannoo fi xiinxala sababa balaa kanaa eegaleera. Xiinxala haala bakka balaan kun itti dhaqqabe irratti hundaa’uun jalqaba irratti kun balaa ta’uu isaa mirkaneessuu dandeenya (konkolaataa irraa kan ka’e osoo hin taane), ” jedhe dhaabbatichi ibsa baaseen.

Ibsi jalqabaa Nio Weibo irratti kenne walakkaa sa’aatii keessatti yaada 1000 ol hawwateera, garuu sana booda gadi bu’e. Himni dhumaa ibsa “konkolaataa ofii isaatiin kan wal hin qabanne” jedhu fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa irraa deebii aarii hedduu kakaase. Yaadni tokko “dhiiga qorraa kaappitaalizimii agarsiisa” kan jedhu yoo ta’u, kan biraan ammoo “hima dhumaa akkas dhimma hin qabu. Isaan [konkolaachiftoonni qorannoo] konkolaataa qorachuuf dhufan, ati garuu [balaan] konkolaataa waliin hidhata hin qabu jetta.” ?”.

Ammas fayyadamaan Weibo kan biraan “Balaa ta’uu fi dhiisuu isaa mirkaneessuuf biiroo nageenya ummataa ta’uu qaba” jedhe. Oomishtoonni konkolaataa ergasii ibsa kana fooyya’e maxxansee jira, kunis ammallee balaa kana akka balaatti kan ibsu yoo ta’u amma garuu “konkolaataa irraa kan ka’e miti” jechuun qaree keessatti kutaa himaa sana cimsuu irraa kan ka’e fakkaata. Yaadonni barreeffama haaraa kanaaf kennaman hundi amma “RIP” ta’aniiru.

Nio Chaayinaan indaastirii konkolaataa elektirikii irratti ol’aantummaa qabachuuf biyya keessatti guddiftu keessatti adda dureedha. Yaaddoo maamiltootaa yeroo baayyee chaarjii gochuu irratti qaban irra aanuuf jecha baatirii waljijjiiramuu danda’u konkolaattota isaa keessatti waan baay’ee kaa’eera. Dhaabbatichi dhaabbata konkolaataa elektirikii Ameerikaa keessatti argamu Tesla jedhamu kan biliyeenara hedduu qabu Elon Mask jedhamu kan Shaangaayitti warshaa omishaa guddaa qabu waliin dorgomaadha.