Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina.

Mataduree kanaanis kabajamee ooleera.

  •  Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari qabaatanii hafuun ni dandaahama.
  • Sagalee madaalessani dhageefachuun carra dhagetti ofi dhabuu hiri’isuun nii dandaahama.
Carraa miidhama sagaleen dhuufuuf enyufaatu saaxilamoo tahuu dandaaha?
  •  Abbooli qabeenya galma gurguuddaaf xixiqqoo
  • Dargageessaaf dargageetti kamiyyuu.
Guyyaa dhageetti kana sababeeffachuun murtee akkamifaa kennamu dandaaha?
  •  Bakka bashananaa kamiif galma addaa addaa keessatti standardiin giddu galeessummaa sagalee nii kennama.
  • Kitaabootaaf maxxansaa kanaan walqabatu
Meeshaaleen dandeetti dhagahuu keenya miidhan kanneen akkamiti?

Yeroo ammaa kana meeshaaleen akka “AirPod “,Headphones ,Subwoofers meeshaalee danddeetti dhagahuu keenya dadhabsan keessaa warreen gurguuddoo dha. kanaaf hanga isiniif dandaahameetti 80db sagalee caaluuti of hin saaxilinaa , safartu sagaleetiin yoo ilaalee voliyuumii 80% dabarsitani hin dhageeffatinaa.