Bu’aalee teekinoolojii adunyaa kessatti bu’aa buusan

Baroota dheeraa dura, dhallii namaa muziqaa dhageefachuuf dirqama DVD , MP3 player fayadamuu qaba ture. Suraa kaasuuf kaameera kireefacuun ykn bitachuun dirqama ture.Filmii ilaaluuf kaasetti deekii, cd kireefachuun dirqama ture, Hara dubati deebinee yeroo ilaaluu nama dhiba adunyaan jijirama gurguddaa keessa dabarteetti. Teekinoolojinis akasuma baayyee foyahee. Bilbillii ismaartfoonii…

Kisaaraa dhukuba koovid-19 ittisuuf..

Baroota addaa addaatti dhukubooni dhala nama safisaaf baayinaan ajjeesaa turan akkumma gosotaaf amala isaaniti lubbuu baayyee dabarsaniruu, kaanimoo gaagahumsa guddaa kessa galchaniiru. Isaan kessaas warreen akka (black death), (Spanish flu),(HIV AIDS),(Ebola) fi kan biroon akka seenatti kan yaadatamaniif harras kan sodaatamandha. Ani ogessa teekinoolojiti waayee qoranaa dhukubaafi fayyaa…
avast-selling-data

AVAST odeefannoo fayyadamtootaa gurgura jira

Dhaabatni antivaayirasii avast high sensitive browsing data fayadamtotni soqan kara dhabata jumpshot jedhamu gurguraa jiraachu isaa dhabatni PCMAG jedhamuuf MotherBoard jedhamu qoranoodhaan bira gahaniru. Kan isaan sassaabaa jiranis odefannoo Google Map, Vidiyoo Youtube, LinkedIn fi kan biroodha jechuudha. Itti gafataman dhabata Avast , odefannoo kannen akka email, maqaa…
1 2 3 8