Windows 11 – Gabaaf Ooluf jedha.

Asham attam jirtu? Dhaabtni maayikroosoft guddichi kunoo ooduu gaari nu biraan gaheera. Wiindoon kunis saffisa isaa akkasumas dizaayina isaatiin bayyee gaaridha jedhamee abdatameera , Wiindoows 10 wajjiin walitti siqa garuu wanti garaa gar isa godhu garuu baayyeedha. Shakkiin jirus kompiteerota baayyee irratti hojeechuu dhiisu mala jedhamee jira. Kanaaf…

Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ? AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. (AI jechuun saayiinsiifii injineeringii maashinoota intelejeent taahan itti hojeechuti jedheera). Jecha biraatiin (Tiyooriifi…

Gosota networki Mobaayili telekoomi

Neetwork jechuun maal jechuudha ? Netwoork jechuun akka termii afaan teekinoolojitin yommu meeshaalen networki bifa sararaf shiboo(cable) fayyadamuun ykn bifa sarara maletiin (wireless) wal qunaman network jechuudhaan ibsina. Wal qunnamtiin kunis meeshaale lamaaf isaa ol giddutti jechuudha. Telekoom jechuun maal jechuudha ? Jalqaba irratti jechi tele jedhu distance…
1 2 3