Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ? AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. (AI jechuun saayiinsiifii injineeringii maashinoota intelejeent taahan itti hojeechuti jedheera). Jecha biraatiin (Tiyooriifi…

Gosota networki Mobaayili telekoomi

Neetwork jechuun maal jechuudha ? Netwoork jechuun akka termii afaan teekinoolojitin yommu meeshaalen networki bifa sararaf shiboo(cable) fayyadamuun ykn bifa sarara maletiin (wireless) wal qunaman network jechuudhaan ibsina. Wal qunnamtiin kunis meeshaale lamaaf isaa ol giddutti jechuudha. Telekoom jechuun maal jechuudha ? Jalqaba irratti jechi tele jedhu distance…

Komputeeraaf antivaayirasin gaarin kami ?

Antivaayirasin gosa mosaajii vayirasi komputera ,bilbila,tabileti keenya balleessuu ykn hojin ala kan godhu kan ittisudha. Komputera kessanniif antivaayirasi gaari filachuuf ilaalcha kessa kan galuu qabu qabxilee armaan gaditi. -Sadarkaan dandeetti fayyadama komputera kessani murteesadha.(Begineer,Intermidiate,Advanced) -Dandeettin komputera keenyaas murteessaadha,(CPU,RAM,Storage) -Point of protection(maal akka isiniif egamu barbaaddu ?) Vaayirasi kara…
1 2 3