Wal’aansa fayyaaf abdii ta’e ‘Opian tech’

Akka dargagoo Zalaalam jedhutti yoo xiqqaate iddoowwan sababa rakkoowwan daandiitiin tajaajila fayyaa argachuuf rakkatan yeroodhaan qaqqabuuf haala kan mijeessu, pirintariin siim kaardii fudhatu qophaa’eera. Dargaggoon Zalaalam Gizaachaw hundeessaa fi hoogganaa dhaabbata teeknooloojii wal’aansa fayyaa Opian Tech jedhamuuti. Kan hundaa’e bara 2014 dhaabbanni kun ammaa hojjettoota 21 qaba, kanneen…