Mallatoowwan 23 qaamni keessan hanqina qabuu ittin ibsu

1.Mallattoo adii Qeensa irraa  Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa 2. Gogaa zayitawaa(Oily Skin( Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Hanga suukaara dhiiga kessan keessa jiru to’adhaa 3. Naannoo afaanii babaqaquu  Vitaamina B gahaa tahee fudhadhaa   Vitaamina D gahaa tahee fudhadhaa 4. Harcahuu gogaa omega-3…

Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina. Mataduree kanaanis kabajamee ooleera.  Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari…

Adunyaa Koovid-19 Booda

Adunyaan keenya yeroo yeroottii haalotta addaa addaa kessummessaa jirti yeroo tokko tokko waraana,dhukuboota daddarbo fi kan biroo illee akka qabxi addaa addaatti ilaalu dandeenya. Kanaan wal qabatees bara 2019 keessa dhukuba koovid-19 jedhamu adunyaan kun keessummessu dandeesse turte. Dhukubi kunis biyya Chaayinaa kessaa kan kahee akka tahee qaamolee…