Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina. Mataduree kanaanis kabajamee ooleera. ¬†Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari…