Intalli Eeloon Mask abbaa ishee waliin hariiroo addaan kute

Intalli Elon Musk saala jijjiirratte maqaa fi saala ishee seeraan jijjiiruuf iyyatteetti, kana booda “karaa, boca ykn bifa kamiinuu abbaa dhaloota koo waliin firooma qabaachuu” hin barbaadu jettee dubbatteetti. Shamarreen ganna 18 kun dubartii ta’uun beekamtii akka argattu fi maqaa Vivian Jenna Wilson jedhu akka qabaattu gaafatteetti. Intala…

Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina. Mataduree kanaanis kabajamee ooleera. ¬†Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari…