Namni Chaayinaa hojjataa Aliibaabaa imala hojii irratti miidhaa saalaa…

Manni murtii baha magaalaa Jinaanitti argamu dubartiin kun osoo miidhaan irra gahe dura alkoolii dhuguuf dirqamtee akka turte dhaga’eera.Dubartiin kun boodarra himannaa ishee ummataaf erga ibsitee booda Alibaabaan hojiirraa ari’amte. Dhimmi ishee mata duree ta’ee yaada hedduu kan kaase yoo ta’u, doorsisa dubartoonni Chaayinaa bakka hojiitti isaan mudatu…

Mallatoowwan 23 qaamni keessan hanqina qabuu ittin ibsu

1.Mallattoo adii Qeensa irraa  Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa 2. Gogaa zayitawaa(Oily Skin( Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Hanga suukaara dhiiga kessan keessa jiru to’adhaa 3. Naannoo afaanii babaqaquu  Vitaamina B gahaa tahee fudhadhaa   Vitaamina D gahaa tahee fudhadhaa 4. Harcahuu gogaa omega-3…