TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu?

TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu? Ati kophaa kee miti. Namoonni bara 2004 dura dhalatan hundi jechuun ni danda’ama gaaffii wal fakkaatu gaafachaa jiru. Haa ta’u malee TikTok irratti maallaqa argachuunis akkuma dhoksaa ta’etti bu’aa guddaa argamsiisa. TikTokers hordoftoota 100,000 ol qaban karaa TikTok’s Creator Fund…

Namni Chaayinaa hojjataa Aliibaabaa imala hojii irratti miidhaa saalaa…

Manni murtii baha magaalaa Jinaanitti argamu dubartiin kun osoo miidhaan irra gahe dura alkoolii dhuguuf dirqamtee akka turte dhaga’eera.Dubartiin kun boodarra himannaa ishee ummataaf erga ibsitee booda Alibaabaan hojiirraa ari’amte. Dhimmi ishee mata duree ta’ee yaada hedduu kan kaase yoo ta’u, doorsisa dubartoonni Chaayinaa bakka hojiitti isaan mudatu…

Intalli Eeloon Mask abbaa ishee waliin hariiroo addaan kute

Intalli Elon Musk saala jijjiirratte maqaa fi saala ishee seeraan jijjiiruuf iyyatteetti, kana booda “karaa, boca ykn bifa kamiinuu abbaa dhaloota koo waliin firooma qabaachuu” hin barbaadu jettee dubbatteetti. Shamarreen ganna 18 kun dubartii ta’uun beekamtii akka argattu fi maqaa Vivian Jenna Wilson jedhu akka qabaattu gaafatteetti. Intala…