Namni Chaayinaa hojjataa Aliibaabaa imala hojii irratti miidhaa saalaa…

Manni murtii baha magaalaa Jinaanitti argamu dubartiin kun osoo miidhaan irra gahe dura alkoolii dhuguuf dirqamtee akka turte dhaga’eera.Dubartiin kun boodarra himannaa ishee ummataaf erga ibsitee booda Alibaabaan hojiirraa ari’amte. Dhimmi ishee mata duree ta’ee yaada hedduu kan kaase yoo ta’u, doorsisa dubartoonni Chaayinaa bakka hojiitti isaan mudatu calaqqisiiseera. Maamilchi ol’iyyannoo dhiyeessuuf karoorfateera. Dhimmoonni miidhaa saalaa irra caalaan isaanii mana murtii Chaayinaa hin geessan – muraasni isaanii ammallee murtii itti murtaa’u.

Miidhamteef mararfachuun kan ture yoo ta’u, miidiyaa hawaasaa irrattis machaa’uu isheetiin qeeqni ishee irratti ka’aa tureera. Aadaa dhugaatii waajjira biyyattii fi akkaataa Aliibaabaa dhimmicha itti qabate irrattis balaaleffamni ture. Hojjetaan Aliibaabaa kun Hagayya darbe dhaabbatichi tarkaanfii fudhachuu dhabuu jechuun ummataaf ifatti ba’eera. Akkasumas imala walfakkaatu irratti hiriyaa ishee ol aanaa ta’e tokko ishee gudeede jechuun himatteetti. Sana booda hojiirraa kan ari’ame yoo ta’u, boodarra garuu himanni yakkaa irratti dhiyaate haqame.

Ji’a Muddee keessa dubartiin kun Aliibaabaadhaan hojiirraa ari’amtee akka turte mul’ate, xalayaan hojii irraa ari’uu ishee soba maqaa ishee miidhe facaasuun ishee ibseera. Maamiltoonni Zhang Guo gara waggaa tokkoof hidhaa kan turan yoo ta’u, murtii isaanii xumuruuf gara ji’a saddeettu hafe.

Manni Murtii Uummataa Aanaa Jinan Huaiyin ”saalummaa humnaan raawwachuu, osoo isheen machaa’ee fedhii ishee malee miidhaa saalaa raawwachuu isaatiin yakkamaa ta’uu isaa miidiyaan mootummaa Global Times gabaaseera. Manni murtichaa haleellaan kun guyyoota lama keessatti kan raawwatame ta’uu argateera – walgahii isaanii jalqabaa mana nyaataa tokkotti “ammas guyyaa itti aanutti kutaa hoteela Zhou keessatti” jedha gaazexaan Global Times.

Himannaan maal ture?

Seenaan dubartiin kun waa’ee taatee kanaa sanada fuula 11 qabu irratti maxxanfamee kan ture yoo ta’u, ganna darbe ”halkan machaa’ee” booda hogganaan ishee osoo of wallaaltee kutaa hoteelaa keessatti ishee gudeede jetteetti. Waltajjii Chaayinaa tiwiitara fakkaatu Weibo jedhamu irratti miidiyaa hawaasaa obomboleettii akka ka’u taasiseera. Dubartiin kun hogganaan kun maamila tokko waliin wal arguuf gara magaalaa Jinaan kan waajjira muummee Aliibaabaa Haangzhou irraa gara km 900 fagaattutti akka deemtu ishee dirqisiise jetteetti. Hoggantoonni ishee yeroo irbaataa namoota ishee wajjin hojjettu waliin alkoolii akka dhugdu ajajan jechuun himatteetti.

Gaafa 27 July galgala maamiltoonni akka ishee dhungatan dubbatteetti. Sana booda guyyaa itti aanutti kutaa hoteela ishee keessatti osoo uffata ishee hin uffatin fi halkan duraa yaadannoo tokko malee hirribaa ka’uu ishee yaadatti. Dubartiin kun suuraa kaameraa hordoffii kan hogganaan kun galgala yeroo afur kutaa ishee keessa akka seene agarsiisu argachuu ishee dubbatteetti. Dubartiin kun erga gara Hangzhoutti deebitee booda taateen kun kutaa humna namaa (HR) fi hoggansa olaanaa Aliibaabaatiif kan gabaafame yoo ta’u, hogganaan kun hojiirraa akka ari’amu gaafachuu ishee dubbatteetti.

HR jalqaba gaaffii kanaaf walii galee tarkaanfii dabalataa hin fudhanne jetteetti.

Deebiin kenname maal ture?

Alibabaan duubatti deebi’iinsi ummataa hamaa kan isa mudate yoo ta’u, boodarra nama waliin hojjetu kana hojiirraa ari’eera. Dhaabbatichi akka jedhetti, hoji gaggeessitoonni lama himannaa kanarratti tarkaanfii fudhachuu dadhabanis hojii gadhiisaniiru. Aliibaabaa ”aadaa dirqiin dhugaatii dhuguu cimsee morma” jechuun yaadannoo ba’eera.Alibabaan kanaan dura namni gudeeddiidhaan himatame ”gocha walitti dhiyeenyaa akka jiru” kan amane yoo ta’u, dubartiin ammoo ”machaa’uu” jedhee ture.Dhimmi nama waliin hojjete kanaa tarkaanfachuu baatus, abbootiin alangaa mana murtii maamila to’annoo jala ooluu raggaasisuun, murtii fi murtiin akka itti murtaa’u taasiseera.

Dhimmi kun toora interneetii irratti yaada kan qoode yoo ta’u, Weibo irratti kanneen baay’inaan mari’ataman keessaa tokko ta’eera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa tokko tokko jalqaba irratti namni waliin hojjetu kun salphaatti akka miliqe kan maxxansan yoo ta’u, kaan ammoo ragaan gahaan isarratti hin jiru jedhan.

Oduu murtii kanaa Chaayinaa keessatti bal’inaan kan uwwifame yoo ta’u, miidiyaa hawaasaa irratti miidhamaadhaaf mararfannaa dhabuun kan mul’ate yoo ta’ellee, amala mataa ishee namoota hedduu biratti gaaffii keessa galche, waan ishee mudate tuffachuun fakkaata. Barreeffamoonni dhiirota irraa barreeffaman hedduun iyyannoo nama ishee haleele kana deeggaran. Miidhaamtoonni jeequmsa saalaa Chaayinaa keessatti haleellaan dubartoota irratti raawwatamu ammallee baramaa ta’etti waa’ee kanaa dubbachuuf qabsaa’u.Hojjettuun Aliibaabaa duraanii kun karaa WeChat gaazexeessitootaaf akka himtetti oduu kanarratti murtii kenname dubbisteetti.”Yeroo ammaa waan natti dhaga’amu akkamitti akkan ibsu hin beeku. Murtii kana yeroo dheeraa eegeen ture… Miidhaan natti dhaga’ama, akkasumas gaddi, garuu namni naaf mararfatu hin jiru.”