Mallatoowwan 23 qaamni keessan hanqina qabuu ittin ibsu

1.Mallattoo adii Qeensa irraa
 •  Zinkii gahaa tahee fudhadhaa
 • Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa
2. Gogaa zayitawaa(Oily Skin(
 • Zinkii gahaa tahee fudhadhaa
 • Hanga suukaara dhiiga kessan keessa jiru to’adhaa
3. Naannoo afaanii babaqaquu
 •  Vitaamina B gahaa tahee fudhadhaa
 •   Vitaamina D gahaa tahee fudhadhaa
4. Harcahuu gogaa
 • omega-3 fatty acids (cod liver oil) gahaa tahee fudhadhaa
 • omega-6 fatty acids hanga fudhatan baayyee hir’isaa
5. Kelloo tahuu keessoo ijaa (Yellow eyes)
 •  (bile salts) gahaa tahee fudhadhaa
6. Qufaa hamaa (Chronic cough) 
 • (calcium lactate) gahaa tahee fudhadhaa
7. Foon ilkaani dhiiguu (Bleeding/red gums)
 • (vitamin C) gahaa tahee fudhadhaa
 • Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa
8. (Poor night vision) Halkan baayyee argu dadhabuu
 • (vitamin A) gahaa tahee fudhadhaa
9. (Chapped lips) Babaqaquu hidhii
 • (vitamins B (nutritional yeast) gahaa tahee fudhadhaa
 • Nyaatoota akka boqolloo hin nyaatinaa
 • chaapstikii hin fayyaadaminaa
10. (Pitting edema)Bobboku millaa
 • potassium gahaa tahee fudhadhaa
11. Craving ice (Waan cabbaahaa fi mi’aawwaa garmalee hawwu)
 • Iron gahaa tahee fudhadhaa
12. Angina (Dhukubbii laphee fi Saggoo)
 • vitamin E gahaa tahee fudhadhaa
 • Nyaatoota akka boqolloo hin nyaatinaa
13. Leg/calf cramps (Millaaf bakka addaa addatti nama dhukubuu
 • magnesium, potassium, sodium, and B1 gahaa tahee fudhadhaa
14. Irritability and excessive thinking
 •  B1 (nutritional yeast) gahaa tahee fudhadhaa
15. Asthma (Asimii)
 • Vitamin D gahaa tahee fudhadhaa
16. Loss of outer eyebrows (Nyaarri bubuqahuu)
 • iodine (sea kelp) gahaa tahee fudhadhaa
17. Tightness in the right trap muscle
 • purified bile salts gahaa tahee fudhadhaa
18. Nightmare (Halkan jeeqamu)
 • vitamin B1 (nutritional yeast) gahaa tahee fudhadhaa
 • Nyaatota boqqolloof suukaara qaban hin nyaatinaa
19. Craving salty chips at night (Halkan waan ashaboo qabu feedhu)
 • Sea salt gahaa tahee fudhadhaa
20. Stiff/painful low back (Dhukubi dugdaa)
 •  vitamin D gahaa tahee fudhadhaa
21. Craving dirT (Biyyoo feedhu)
 • iron gahaa tahee fudhadhaa
22. Erectile dysfunction (Qamni saala dhaabbachu diduu)
 • zinc gahaa tahee fudhadhaa
23. Depressio (Dhippuu)
 • vitamin D gahaa tahee fudhadhaa