TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu?

TikTok irratti akkamitti maallaqa argachuu dandeessu jettanii yaaddu? Ati kophaa kee miti. Namoonni bara 2004 dura dhalatan hundi jechuun ni danda’ama gaaffii wal fakkaatu gaafachaa jiru.

Haa ta’u malee TikTok irratti maallaqa argachuunis akkuma dhoksaa ta’etti bu’aa guddaa argamsiisa. TikTokers hordoftoota 100,000 ol qaban karaa TikTok’s Creator Fund ji’atti doolaara $200 hanga $1,000 argachuuf kan yaalan yoo ta’u, warri hordoftoota miliyoona tokkoo ol qaban ammoo ji’atti doolaara 1,000 hanga 5,000 (ykn isaa ol) argatu. Akkasumas namoonni dhuunfaa muraasni filatamoo ta’an yeroo maqaa gurguddoo waliin hojjetan barreeffama tokkoof $100,000 hanga $250,000 ol argatu Namoonni TikTok irratti akkamitti maallaqa argatu? Tole, karaa muraasaan—isaan keessaa 14 uwwisuuf jirra.

Bara 2022 akkaataa TikTok irratti Maallaqa Argachuu Dandeenyu

Tooftaaleen kun hedduun isaanii daldalaan raawwatamuu danda’u, kaan garuu TikTok daldala keessan akka gootan isin gaafatu. Fakkeenyaaf, maqaan kamiyyuu beeksisa TikTok fayyadamuun gara suuqii daldala elektirooniksii isaaniitti tiraafikaa oofuu danda’a, garuu yeroo TikTok of kenne caalaa karaa TikTok’s Creator Fund maallaqa argachuuf ykn ambaasaaddara maqaa daldalaa ta’uudhaan invast gochuu si barbaachisa.

1. Oomishaalee Karaa TikTok Shopping Gurguruu

TikTok bara 2021tti TikTok Shopping jalqabe, daldaltoonni kallattiin waltajjii irratti oomisha akka gurguran aangessuuf-kana booda hordoftoota bakka biraatti erguun meeshaa keessan bitachuuf hin jiru. TikTok Shopping caancala bittaa piroofaayilii kee irratti dabalata, fayyadamtoonni oomishaalee kataloogii Shopify kee irraa akka argan taasisa. Akkasumas oomisha keessan qabiyyee orgaanikii maxxansitanii daawwattoota gara suuqii keessaniitti erguuf mallattoo itti gochuu dandeessu. Hin qaana’inaa. Oomisha keessan dhaggeeffattoota keessaniif kaasaa. Garmalee akka hin deemnee fi beeksisa garmalee akka hin taane yaali, garuu yeroo yerootti suuqii TikTok keessaniif shoutout kennuu hin dagatinaa.

2. Faarfannaa Beeksisuu

Viidiyoo keessan irratti sirboota dabaluudhaaf kaffaltii argadhaa. Viidiyoon TikTok irratti argamu hundi jechuun ni danda’ama sirba duubbee uumamtoonni funyaan isaanii walsimsiisuu fi shubbisuu danda’an waliin jiru qaba-artistoonnis gatii kana ni beeku. Yoo hordoffii fi hirmaannaa guddaa gahaa qabaattan, muuziqeessitoonni muuziqaa isaanii sirboota keessan keessatti akka isin beeksiftan kaffaltii ni kaffalu. Viidiyoon keessan yoo vaayiraalii ta’e, sirbi isaanii vaayiraali ta’uu ni beeku-kana jechuunis baay’ee irraa buufu, tikkeettii konsartii gurgurachu dandahu. Yoo muuziqeessaa (ykn muuziqeessaa hawwitu) taate, TikTok fayyadamuun muuziqaa mataa keetii beeksisuun ni danda’ama. TikTok bakka sirbaa fi shubbisan waan ta’eef waltajjii irratti dha’annaa mataa keessanii maxxansuu qofatu hiika qaba.

3 ,Namoota Dhiibbaa Uumuu Dandaahan Waliin Hojjedhu

TikTok irratti maallaqa argachuuf hordoftoota guddaa si hin barbaachisu—sammuu kalaqaa dhaggeeffattoota amanamoo ijaaruuf hojii cimaa hojjetan qofa fayyadamuu dandeessa.