Intalli Eeloon Mask abbaa ishee waliin hariiroo addaan kute

Intalli Elon Musk saala jijjiirratte maqaa fi saala ishee seeraan jijjiiruuf iyyatteetti, kana booda “karaa, boca ykn bifa kamiinuu abbaa dhaloota koo waliin firooma qabaachuu” hin barbaadu jettee dubbatteetti. Shamarreen ganna 18 kun dubartii ta’uun beekamtii akka argattu fi maqaa Vivian Jenna Wilson jedhu akka qabaattu gaafatteetti.

Intala Mr Mask fi abbaa ishee gidduutti wal dhabdee mul’atu ilaalchisee bal’inni dabalataa hin argamne.Abbootiin qabeenyaa Tesla fi SpaceX kun hanga ammaatti yaada hin kennine.Mr Mask haadha Vivian barreessituu lammii Kanaadaa Justine Wilson bara 2000 irraa eegalee hanga bara 2008tti wal hiikanitti fuudhanii turan.Murtee intalli isaanii isa irraa fageessuuf murteessite ilaalchisee Obbo Maaskiin yaada kenname hin jiru. Dhimmoota saala jijjiirratan adda addaa irratti sagalee guddaa kan qabu yoo ta’u, tarree hedduudhaan farra saalqunnamtii saala walfakkaataa jedhamuun moggaafameera. Bara darbe namoonni maqaa maqaa ofii saala of gedaruun of waaman tufata jechuun komateera.

Sanadni mana murtii maqaa intala isaanii fi jijjiirama saalaaf dhiyaate, kanaan dura sagalee Dimookiraatotaa kan kennan yoo ta’u, Paartii Rippabilikaaniif deeggarsa isaanii ifatti labsuun isaanii ji’a tokko dura ture.