Biya J

Teekinoloji xixiqo bara 2019

Bose Frames / Golgitu ijaa Gosa of ilaale ispakarii dhokataa of kessaa qabu yommu tahuu muziqaa haala baredaadhaan akka dhagefatamu nama gargara. Bilbila kaasus nama dandesisa Sagaleedhaanis Siri , Alexa , Google Assistant fayyadamuun ejajuun ni dandaahama. Dolara 199 gabaaf dhihaateera.     HP OfficeJet Pro 9015 Dhabatni teekinooljii HP yeroo yerootti teknlojii pirantarii irratti …

Teekinoloji xixiqo bara 2019 Read More »

Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ? AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika inni itti kenne fudhadhe jechuudha. (AI jechuun saayiinsiifii injineeringii maashinoota intelejeent taahan itti hojeechuti jedheera). Jecha biraatiin (Tiyooriifi gudina Sistema kompiteroota hojii dhalli namaa hojetu …

Arteefishaal Intelejansii Read More »

Gosota networki Mobaayili telekoomi

Neetwork jechuun maal jechuudha ? Netwoork jechuun akka termii afaan teekinoolojitin yommu meeshaalen networki bifa sararaf shiboo(cable) fayyadamuun ykn bifa sarara maletiin (wireless) wal qunaman network jechuudhaan ibsina. Wal qunnamtiin kunis meeshaale lamaaf isaa ol giddutti jechuudha. Telekoom jechuun maal jechuudha ? Jalqaba irratti jechi tele jedhu distance ykn fageenya jechuudha, kana jechuunis wal qunnamti …

Gosota networki Mobaayili telekoomi Read More »