Biya J

laptoopihaallu-

Fayyaadhaaf Teekinolojii ykn Inteerneti

Fayyaan hunda dursa! Teekinoolojiin yeroo hanga yerootti saffisaa dhufuun isaa waan nama aja’ibudha. Aritiin gudina teekinooloji amma mulatuus beekumsa nama waajjin waan walqixa deema jiru hin fakkatu! Osoo nuti Windows 8.1 gadii fageenyaa hin shaakallee hin bariin yeroo gabaabaa keessatti Windows 10 itti aane gabaaf dhiyaate, dinqidha! Maaltumoo itti aanee gadhifama laata ? Kun akuma …

Fayyaadhaaf Teekinolojii ykn Inteerneti Read More »