iPhone 13 – Mobaayila filmii guutuu waraabuu dandahu!

Mee bilbila iphone 13 kana waliin ha ilaalu, bilbilli kun bilbila bara 2021 ji’a seeptembarii kessa gadhifamee. Mee prons and cons isaa haa ilaalu. kameeraa isaatin filmi waraabuun nii dandaahama.…

Mallatoowwan 23 qaamni keessan hanqina qabuu ittin ibsu

1.Mallattoo adii Qeensa irraa  Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Nyaata suukaara of kessaa qabuu dhiisaa 2. Gogaa zayitawaa(Oily Skin( Zinkii gahaa tahee fudhadhaa Hanga suukaara dhiiga kessan keessa jiru to’adhaa 3. Naannoo afaanii babaqaquu  Vitaamina B gahaa tahee fudhadhaa   Vitaamina D gahaa tahee fudhadhaa 4. Harcahuu gogaa omega-3…

Bu’aa teekinooloji dandeetti dhagahuu miidhan!

Guyyaan 3/3/2022 wagga waggaan guyyaa itti guyyaan ” Hearing ” Dhageetti itti kabajamuudha. Bara 2021 dhaabatni W-H-O rippoortii baaseen namootni baayyeen balaa carraa dhageetti isaanii dhabuu irraa gaaha jiran ifa godhe, sababoota isaanis itti deebina. Mataduree kanaanis kabajamee ooleera.  Of-eeggannoo gaari gochuun bara jireenya ofii guutuu dhageetti gaari…
1 2 3 12