Search our website

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bu’aalee teekinoolojii adunyaa kessatti bu’aa buusan

Baroota dheeraa dura, dhallii namaa muziqaa dhageefachuuf dirqama DVD , MP3 player fayadamuu qaba ture. Suraa kaasuuf kaameera kireefacuun ykn bitachuun dirqama ture.Filmii ilaaluuf kaasetti deekii, cd kireefachuun dirqama ture,

Kisaaraa dhukuba koovid-19 ittisuuf..

Baroota addaa addaatti dhukubooni dhala nama safisaaf baayinaan ajjeesaa turan akkumma gosotaaf amala isaaniti lubbuu baayyee dabarsaniruu, kaanimoo gaagahumsa guddaa kessa galchaniiru. Isaan kessaas warreen akka (black death), (Spanish flu),(HIV

avast-selling-data

AVAST odeefannoo fayyadamtootaa gurgura jira

Dhaabatni antivaayirasii avast high sensitive browsing data fayadamtotni soqan kara dhabata jumpshot jedhamu gurguraa jiraachu isaa dhabatni PCMAG jedhamuuf MotherBoard jedhamu qoranoodhaan bira gahaniru. Kan isaan sassaabaa jiranis odefannoo Google

Teekinoloji xixiqo bara 2019

Bose Frames / Golgitu ijaa Gosa of ilaale ispakarii dhokataa of kessaa qabu yommu tahuu muziqaa haala baredaadhaan akka dhagefatamu nama gargara. Bilbila kaasus nama dandesisa Sagaleedhaanis Siri , Alexa

Arteefishaal Intelejansii

AI jechuun maal jechuudha ? AI namoota addaa addaatiin akkataa addaa addaatti hikameera , John McCarty namni jedhamu termii AI jedhamu kana yaada isaa bara 1956 kaasee waan taheef hiika

Gosota networki Mobaayili telekoomi

Neetwork jechuun maal jechuudha ? Netwoork jechuun akka termii afaan teekinoolojitin yommu meeshaalen networki bifa sararaf shiboo(cable) fayyadamuun ykn bifa sarara maletiin (wireless) wal qunaman network jechuudhaan ibsina. Wal qunnamtiin

Komputeeraaf antivaayirasin gaarin kami ?

Antivaayirasin gosa mosaajii vayirasi komputera ,bilbila,tabileti keenya balleessuu ykn hojin ala kan godhu kan ittisudha. Komputera kessanniif antivaayirasi gaari filachuuf ilaalcha kessa kan galuu qabu qabxilee armaan gaditi. -Sadarkaan dandeetti

Vaayirasiin komputeera maali ?

Vaayirasiin maali? Vayirasinis jalqabiin isaa shakala dandeetti walitti agarsisuutin kan jalqabame ture,kunis piroogrameronnii koodii addaa addaa barressu dandaahan dandeettii isaanii waliti agarsisuuf yunivarsiti kessatti kan isaan jalqabanidha. Karaa biraa vaayirasii

Oddeffannoo waayee komputeera – Kutaa 4ffaa

Kompitara: Ijaarrii Sagantaa Kuufamuu Yeroo baayyee, ajajni kompitaraa salphaa dha: lakkoofsa tokoo kan biraatti ida'i, daataa wayii iddoo tokkoo gara biraatti geessi, ergaa meshaa alaatti ergi, kkf. Ajajni kun kuufannoo

Oddeffannoo waayee komputeera – Kutaa 3ffaa

Kompitara: Integireetid sarkiyuutin Tiraanzisterii Bakka Bu'e Humna shallaguu keessatti olaansi guddaan itti aanu kan dhufe kalaqamuu integireetid sarkiyuutii ti. Yaada integireetid sarkiyuutii jalqaba kan burqisiise saayintistii raadaarii kan Royal Radar Establishment Ministeera Ittisaa hojjachaa

Oddeffannoo waayee komputeera- Kutaa 2ffaa

Kompitara: Kompitara Elektiroomakaanikaalii kan Jalqabaa Fakkaattii Z3, kompitara dijitaalaa, guutumaan ofumaa kan jalqabaa Kompitaroonni jalqabaa elektiroomakaanikaalii turan; shallaga hojjachuuf iswiichiin elektirikii (electric switch) riileyii (relay) makaanikaalii too'atu ture. Maashinoonni akkasii saffisni isaanii xiqqaa ture, kanaafis kompitaroota

Oddeffannoo waayee komputeera- Kutaa 1ffaa

Kompitarri meeshaa hunda galeessa kan saganteeffamee (programmed) hojiiwwan qooyyabaa fi yaayaa ofumasaa hojjachu danda'u dha. Tarreen hojiiwwanii akka barbaaddametti jijjiiramuu waan danda'uuf, kompitarri rakko gosa baayyee furuu danda'a. Akka walii galaatti,

Suusii mobaayili fi jireenya nama yeroo amma

Suusiin mobaayilii dhuguma hammatadha Qorannoo geggefameen warrii durbaa mobayilii isaanii irratti sa’aati 10 ol dabarsu, kuunis inteerneeti fayyadamuu ni dabalata, yoo xiqaatees ergaa(message) 100 ol ni erguu kan jedhuudha. Fayyadamtoota

Kutaa 2ffaa galaxy s10

Kessoo pirooseesorii Processor - CPU Speed 2.7GHz, 2.3GHz, 1.9GHz - CPU Type Octa-Core Kessoo displeeyi Display - Size (Main_Display) - (5.8“,6.1,6.4) - Resolution (Main Display) - 2280 x 1080 (FHD+)

Samsung S10 bilbila jallatamaaf filatama tahee

Dhabbati Samsung maal jedhe Dhamatiin kalaqi mobayilaa waggaa 10 taasifne har’a bilbila ismaart foonii S10E,S10,S10+ akka qabanee dhihaannu nu taasiseera. Amma gammachuudhaanis gabaaf qabanee dhihaanneerra jedhaniiruu. Iskirinii bilbila S10 AMOLED

Kessoo tekinoolojii kameeraa – Kutaa 2ffaa

Kutaa 1ffaa kessatti gosoota kaameeraa ilaalun keenya ni yaadatama,goosota jiran kessa adda kan taahan mini camera jedhamuun kan beekamandha isaanis sa’aatii harkaa , golgituu ijaa , ampulii, qubeessaaffa kessafi kan

CCTV Maalii ? – Kutaa 1ffaa

CCTV ykn Kaameeraan eguumsa maali ? CCTV jechuun (Closed Circuit Television) jechuudha. Faayidaan isaas odeeffaano bifa suur-sagaleen bakka kaameeraan to’annoo jiruu irraa sassaabuun agarsisuuf olkuusuufi kaahudhaaf nu gaargaara. CCTV yeroo

Marsarittin maalii ? Dhooksaan duba jiruhoo

Marsaritti jechuun maal jechudha ? Marsariti jechuun wallitti qabama odeffanno bifa bareffaman , suraan , vidiyoon qindahee akka ijaaf tolutti haala baredan odeffanno tartibefame jechudha. Odeffannoon kunis akka namni argutti

Galii dabalataa toora marsaritiitin

Babalachuu toora marsaritiitin wal qabatee carraan hojii toora (online) hojetamuu babal'acha dhufeera kunis nama dandetti gosota hojii addaa addaa qabaniif carraa guddadha. Yeroo amma kana babalachu marsaritti wal qabate dhabatonni

Garagarumma Android fi IOS

Android Operating system dhabata Googlin hojetamedha Kan bu’ureffames Fulbana 23, 2008 akka lakkofsa awuropati Kan hojatames bilbilota ismartfoni , tabileti, ismaart wachi, ismarti tv fi kan birafile tahu dandaha. Bezin

Akkamittan odeffannoo dhunfankoo balaa irraa ittisa ?

Ashamaa! Hara immoo mee waayee odeffannoo ofii balaa irraa ittisuu (How can i secure my privacy fully) kan jedhu waliin ilaala. Yeroon amma keessa jiru yeroo itti odefanno qarshi miliyoona

Vaayirasiin komputerakoo hojiin ala najala godhe maal naaf wayya ?

Waayeen vaayirasi komputeraa kuun akka inni gaaffi baayyee kessannii tahee ni hubana ,mee barreffama keenya hara kessatti waayee kana isin hubachifna. Vaayirasimti komputera kun maalii ? essaan komputeera keenya seenti

Tirankseend kuusaa oddeffannoo gaari yeroo keenya ammati

Kusaan oddefannoo yeroo gara yerotti foya'aa hammaan xiqaacha dhufeera, filaash diski , CD fi cloud storage kan baayyeen kessan dhimma itti baatan akka tahee ni amana.Kunis namoota bitataniif filanoo mijataa

Bittaa milkaaha tahee akkamitti rawwachuu dandeenya ?

Yeroo addaa addaatti waa bitudhaaf ni karorfanna, Bittaa milkaha tahee osoo raawwannees nuti tola garuu gafgafi akka nuti yaadne tahuu dhisee waan hin barbadin bitnee gara manati deebina, Mee maalif

Akseespoyintii TP-Linkii fii komii maammiltootaa

Teeknooloojiin wifi erga adunyaatti beeksifamee waggaa 20 ol darbeera, kanaan wal qabatees dhaabileen meeshaa wifi kana omishan bayyachaa dhufaniruu isaan kessaa tokko tp-linkii dhabata Chayinaatin hundeffamee yommu tahuu gurgurtaaf waajira